תקנון-האיגוד

 • תקנון איגוד משווקי התיירות בישראל
   
  השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
   
  כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין.
   
  האיגוד: איגוד משווקי התיירות בישראל  - Israel Tourism Marketing Association
    
  מטרות :
  1. איגוד כל חברי האיגוד במסגרת חברתית מקצועית ומוסדרת.
  2. יצירת מסגרת חברתית ומקצועית לקיום קורסים והשתלמויות לחברי האיגוד והגנה על האינטרסים המקצועיים, הכלכליים והחוקיים של חברי האיגוד.
  3. להגדיל את כמות התיירות לישראל ולעזור למצב אותה גבוה בארץ ובעולם.
  4. לאגד ולארגן את כל משווקי התיירות בישראל לשם הגנה על זכויותיהם, כללי האתיקה המקצועית, תנאי עבודתם ותדמיתם הציבורית ובתוך כך לשמור ולהגן על ענייניהם המקצועיים, החוקיים והכלכליים ולדאוג לטיפוח יחסי חברות ואמון בין חברי האיגוד תוך שמירה על כללי התנהגות ראויים.
  5. לייצג את חברי האיגוד בפני משרדי הממשלה הרלוונטיים, לרבות בפני כל רשות או מוסד  אחרים וענפי המדיה השונים.
  6. לעשות כל דבר נחוץ או מועיל ולהגן על האינטרסים המקצועיים והחוקיים של חברי איגוד משווקי התיירות בישראל.
   
  עקרונות:
  1. האיגוד ישרת את חבריו ויקדם את ענייניהם המקצועיים והכלכליים, תוך שמירה על כללי אתיקה בין חברי האיגוד.
  2. האיגוד לא יחלק רווחים או דיבידנדים לחבריו. רווחי האיגוד, אם יהיו, יושקעו לצורך קידום מטרות האיגוד ומטרות חבריו.
   
  כללי אתיקה מקצועית של חברי האיגוד : 
  1. חובה על כל חבר באיגוד לנהוג כלפי שאר החברים באיגוד בדרך ארץ, כבוד הדדי, הגינות  ויושר, לא לפגוע בשמו הטוב ומבלי לפגוע בשמו של האיגוד ולשמור על כללי התנהגות הולמים ויחס חברי.
  2. התנהלות חבר האיגוד כלפי מזמין השירות תהיה מקצועית, אתית, אדיבה ונימוסית בכל עת.
  3. חובה על חבר באיגוד לכבד ולקיים את החלטות מוסדות האיגוד ולקיים את הוראות תקנון זה.
  4. החברים יפעלו במסגרת האיגוד, לקידום מטרותיו ולהגנה על מעמד משווקי התיירות ועל זכויותיהם.
  5. חבר האיגוד יכבד את החלטות הנהלת האיגוד ולא יפעל בניגוד להן.
  6. חבר לא ישתמש בתפקידו בעמותה או באמצעיו כדי לתמוך במפלגה כלשהי, במועמד בבחירות במדינה, ברשויות המקומיות, במוסדות או באגודה אחרת.
   
  החברים:
  1. החבר באיגוד הינו אדם בגיר בין אם כעוסק ובין אם חברה.
  2. כל מי שעמד בדרישות האיגוד, לרבות תשלום דמי החבר, יהיה רשום בפנקס החברים שינוהל ע"י האיגוד.
   
  תנאי קבלה:רשאי להתקבל כחבר באיגוד מי שעמד בתנאי הכשירות כפי שהוגדרו על ידי האיגוד בהתאם לתקנון זה כדלהלן:
  1. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום השיווק התיירותי בישראל.
  2. בעל חברה או עוסק מורשה בתחום השיווק התיירותי (תיירות פנים, נכנסת ויוצאת)
  3. פעל בטרם קבלתו כחבר באיגוד מינימום שנה כעצמאי.
  4. שילם את תשלומי דמי החבר וכמו כן את התשלום עבור שנת ההקמה בגובה 1000 ₪ (נכון לשנת 2012 וצמוד למדד) ואין לו חובות כלשהם לאיגוד.
  5. חתם על בקשה להצטרף כחבר באיגוד.
  6. אין רישום  פלילי במשטרה.
  7. כל מי שמשווק יותר משני אתרים.  
   
  נוהל קבלה כחבר חדש באיגוד: 
  המבקש להתקבל כחבר באיגוד יגיש להנהלת האיגוד בקשת הצטרפות בנוסח אשר יקבע ע"י הנהלת האיגוד וזאת רק בתנאי שהמבקש עומד בקריטריונים לעיל.
  ההחלטה בדבר הקבלה לאיגוד נתונה להנהלת האיגוד בלבד ורק לאחר קבלת החלטה המאשרת את קבלת החבר יחשב המבקש כחבר באיגוד.
  לאחר קבלת החבר לאיגוד הוא יצורף לאתר האינטרנט של האיגוד כחבר.
  האיגוד יהיה רשאי לעשות שימוש בשמו של החבר ובהסכמתו, בלבד, לצורך קידום האיגוד בהתאם לעקרונותיו ומטרותיו.
   
  הפסקת החברות באיגוד:חברותו של חבר באיגוד תפקע מאליה בהתקיים אחד מהתנאים שלהלן:
   
  1. בפרישת חבר מהאיגוד במשלוח הודעה בכתב שתימסר למזכירות האיגוד 30 יום מראש. עד למועד פרישתו חייב החבר בכל חובות החברים לרבות חובת תשלום דמי החבר.
  2. תוך 7 ימים מיום שחדל להתקיים תנאי מתנאי הכשירות לחברות באיגוד, והליקוי לא תוקן על ידי החבר לאחר שקיבל הודעה על הליקוי ונדרש לתקנה.
  3. במותו חו"ח של חבר האיגוד או במועד הפסקת פעילות עסקו ו/או במועד הכרזתו כפשוט רגל ו/או פירוק החברה.
   
  הוצאת חבר מהאיגוד : 
  ההנהלה תהא רשאית להחליט, בהחלטה אשר נתקבלה ברוב מיוחד של 75% מהנוכחים המצביעים של חברי ההנהלה , להוציא חבר מהאיגוד ומחיקתו מכל מאגר ו/או אתר אינטרנט וכיוצ"ב באחד מהמקרים הבאים :
   
  1. במידה וההנהלה המליצה על הרחקת החבר מהאיגוד.
  2. הנהלת האיגוד קבעה כי החבר באיגוד לא קיים הוראות/החלטות/עקרונות האיגוד בהתאם לתקנון.
  3. הוצאת חבר תהיה כרוכה במתן הזדמנות לחבר להשמיע טענותיו.
   
  חברי הנהלת האיגוד:
  • יו"ר: גיל חובב
  • גזברית האיגוד: מירי יוסף
  • נציגות מול משרד התיירות: רות וייס
  • חברי הנהלה: רות וייס, שרון סיידא וסיגל ברג
   
  תפקידים וסמכויות של בעלי התפקיד:
  1. להנחיל את חזון האיגוד.
  2. לקבוע דמי החבר השנתיים לחברי האיגוד.
  3. לבחור ולמנות את חברי האיגוד.
  4. להחליט על פירוק האיגוד.
  5. כל החברים באיגוד יהיו בעלי זכות לבחור ולהיבחר לתפקיד כלשהו מהתפקידים באיגוד.
  6. בעלי התפקיד יפעלו בהתאם להגדרות תפקידיהם.
  7. חברי ההנהלה ובעלי התפקידים ייקחו חלק בתכנית הפעילות השנתית.
  8. מזכירת האיגוד – שרותי המשרד של מזכירת האיגוד יהיו בתשלום כחלק מהתקציב השנתי.
   
  כינוס אסיפה:
  1. אסיפה של חברי האיגוד תתקיים במועדים שיקבעו על ידי האיגוד ובכל מקרה אחת לשנה.
  2. הודעה בדבר קיום אסיפה תימסר לפחות 7 ימים מראש לכל חברי האיגוד.
  3. חברי האיגוד יהיו חייבים להשתתף בלפחות 60% מאסיפות בכל שנה. בכל מקרה של היעדרות יודיע החבר על כך מראש בדוא"ל למזכירת האיגוד. חבר שיעדר מעל לשיעור שנקבע כנוכחות חובה תידון המשך החברות שלו באיגוד ע"י חברי ההנהלה.
  4. על חברי ההנהלה חלה חובת נוכחות של 80% מישיבות ההנהלה.
   
  החלטות:החלטות תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים בהצבעה כאשר ירשם פרוטוקול מסודר המתמצת את הנאמר באסיפה לרבות את ההחלטות.
   
  בחירותהנהלת האיגוד תבחר ע"י חברי האיגוד בלבד והיא תוחלף אחת לשנתיים אלא אם החליטו חברי האיגוד להאריך כהונתנו של מי מחברי ההנהלה בקדנציה נוספת.
   
   
  דמי חבר והשתתפות בהוצאות:
  1. חברי ההנהלה של האיגוד יקבעו את גובה ואת מועדי תשלומם של דמי החבר השנתיים ושל סכומי ההוצאות המיוחדות שיוטלו על החברים, ככל שיוטלו.
  2. בכל מקרה בו הסתיימה חברותו של חבר באיגוד מכל סיבה שהיא, למעט בגין עבירה אתית שפגעה ו/או יש בה כדי לפגוע בשמו הטוב של האיגוד ו/או של חברי האיגוד, יהיה אותו חבר זכאי להחזר דמי החבר היחסיים ששולמו על ידו בגין אותה שנה עבור יתרת השנה בה לא היה חבר באיגוד.
   
  בוררות:סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין חברי האיגוד והנוגע לפרשנותו ו/או לתחולתו של תקנון זה, יועברו להכרעתו של יועץ המשפטי של האיגוד וזאת על פי דיני הבוררות בישראל אשר ידון בסכסוך כבורר יחיד. הבורר יהיה פטור מתחולת הוראות סדרי הדין ודיני הראיות והוא ייתן את החלטתו מנומקת בכתב. אימוץ התקנון הזה על ידי האסיפה ובקשת הצטרפות לאיגוד של כל חבר חדש, דינן כחתימה על כתב בוררות לפי חוק הבוררות תשכ"ח - 1968.
   
  שינוי התקנון:
  האיגוד רשאי לשנות את התקנון או לקבל תקנון חדש בהחלטת חברי הנהלת האיגוד. שינוי התקנון או קבלת תקנון חדש תתקבל ברוב של לפחות שני שליש מחברי האיגוד.
   
   
   
 
לוח אירועים בענף התיירות